top of page

Epoxy Injection

วัสดุออกแบบมาสําหรับการฉีดเข้าไปในรอยแตก ของคอนกรีตโครงสร้างต่าง ๆ เช่น เสา, คาน, ฐานราก โดยอีพ็อกซี่ที่จะเข้าไปเติมเต็มในส่วน

ของรอยแตก เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ซ่อมรอยร้าวโครสร้างคอนกรีต ประสานรอยร้าวโดยอัดฉีดน้ำยา Epoxy ด้วยเครื่องแรงดันสูง ซึ่งจะทําให้ มีแรงยึดเกาะสูงและรับกำลังอัดได้ดี จึงประสานรอยร้าวให้เป็นเนื้อ เดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้ช่อมรอยร้าวที่มีขนาดของรอยร้าวตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร จนถึง 5.0 มิลลิเมตร

คุณประโยชน์

1. ใช้ช่อมรอยแตกร้าวหรือตามรูโพรง หรือรอยแตกในเนื้อคอนกรีต

2. มีความทนทาน เป็นวัสดุที่แข็ง มีความหนืดต่ำที่ให้ค่ากำลังอัดสูง

3. ช่วยกันไม่ให้น้ำซึมผ่านรอยร้าว

4. มีแรงยึดเกาะคอนกรีตได้สูงเป็นพิเศษ

5. สามารถยึดติดร้อยร้าวคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แนบสนิท

การใช้งาน

เหมาะสําหรับระบบโครงสร้าง เช่น งานที่ต้องการซ่อมแซมรอยแตก รอยแยกอุดตามโพรงต่างๆ รอยแตกร้าวในชิ้นงานโครสร้าง งานเสา คาน งานฐานราก ดาดฟ้า และงานโครสร้างคอนกรีตต่างๆ

สร้างบ้านในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page